Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

 • 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vermeld op de website www.persiancaviar.nl.
 • 1.2 Bestelprocedure: de procedure die Klant telefonisch, aan huis of via de website doorloopt, om een Product te bestellen.
 • 1.3 Klant: de wederpartij van Persian Caviar met wie Persian Caviar een Overeenkomst aangaat.
 • 1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
 • 1.5 Partijen: Persian Caviar en Klant gezamenlijk.
 • 1.6 Persian Caviar: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
 • 1.7 Website: de website van Persian Caviar, te vinden onder de URL https://www.persiancaviar.nl.
 • 1.8 Product: zaken, welke Persian Caviar op haar Website, huis aan huis of andere media aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
 • 2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 • 3.1 De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Persian Caviar, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De Overeenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch worden gesloten. Persian Caviar bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Klant.
 • 3.2 Persian Caviar garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Persian Caviar hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
 • 3.3 Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Persian Caviar er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant– de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Persian Caviar mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen. In het geval dat deze situatie zich voordoet binnen de eerste 14 dagen nadat het Product is geleverd, geldt het wettelijke herroepingsrecht zoals genoemd in artikel 7 en de daarbij horende voorwaarden.
 • 3.4 Persian Caviar is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden. Persian Caviar behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
 • 3.5 Persian Caviar bepaalt zelf in welke postcodegebieden ze haar producten levert. Het kan voorkomen dat een Klant wordt afgewezen doordat Persian Caviar niet in een bepaald postcode gebied levert.

Artikel 4: Prijzen en betaling

 • 4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzend- en afleverkosten, mits niet anders weergegeven.
 • 4.2 Persian Caviar is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.
 • 4.3 Voor betaling kan de Klant alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen betaalwijzen.

Artikel 5: Levering en leveringstermijn

 • 5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief.
 • 5.2 Persian Caviar zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
 • 5.3 Indien en voor zover Persian Caviar niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Persian Caviar heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.
 • 5.4 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 • 5.5 Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch de Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Klant of bovenbedoelde aangewezen persoon het Product niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Persian Caviar vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit van de items van het Product.
 • 5.6 Indien persoonlijke overdracht van het Product niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door het Product voor de deur van de woning te plaatsen. Zodra het Product voor de deur staat, is Persian Caviar vanaf dat ogenblik niet meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de items van het Product.
 • 5.7 Indien het plaatsen voor de deur niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door het Product voor de deur van het gebouw te plaatsen. Zodra de producten voor de deur van het gebouw staat, is Persian Caviar vanaf dat ogenblik niet meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de items van het Product.

Artikel 6: Reclameren

 • 6.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Persian Caviar. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar de Persian Caviar. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
 • a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Persian Caviar binnen twee dagen per email heeft laten blijken;
 • b. Klant hierbij minimaal naam, hoofd afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
 • c. Klant geen van de items van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.
 • 6.2 Indien na onderzoek van Persian Caviar blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Persian Caviar met Klant in overleg treden.
 • 6.3 Indien na onderzoek van Persian Caviar blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar.
 • 6.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 • 7.1 Houd alstublieft rekening met de onderstaande informatie met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers.
 • 7.2 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Als u van uw herroepingsrecht gebruikmaakt, bent u verplicht de kosten voor de retourzending te betalen. Let er alstublieft op dat bederfelijke goederen van het wettelijke herroepingsrecht uitgesloten zijn.
 • 7.3 Voor het herroepen van de Overeenkomst kunt u gebruik maken van het modelformulier wat te vinden is aan het einde van deze pagina of door het modelformulier in .pdf te downloaden.
 • 7.4 Bij herroeping van het Product zal de terugbetaling van vooruitbetaalde leveringen binnen 14 dagen plaatsvinden.

Artikel 8: Kosten in geval van herroeping

 • 8.1 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 9: Overmacht

 • 9.1 In geval van overmacht is Persian Caviar niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Persian Caviar is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, storingen bij de vervoersmiddelen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 10: Verwerking persoonsgegevens

 • 10.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
 • a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
 • b. de Klant te informeren over de leveringen;
 • c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Persian Caviar.
 • 10.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder c bedoeld, wordt aan de Klant middels deze algemene voorwaarden toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van Persian Caviar, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Persian Caviar deze uitingen sturen.
 • 10.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Persian Caviar aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 11: Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 • 11.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Persian Caviar, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email op info@persiancaviar.nl kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld. Persian Caviar zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Artikel 12: Overige bepalingen

 • 12.1 Persian Caviar is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

Modelformulier voor herroeping:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen).